English
 
به انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود


آدرس: استان قزوین، شهر صنعتی البرز، فلکه دوم، انتهای خیابان میرداماد شرقی.


 تلفن: ۳۲۲۲۲۲۸۲ و 32222244 (۰۲۸) دورنگار: ۳۲۲۲۲۵۸۳ (۰۲۸)


پایگاه اینترنتی: alborz.pwcs.co.ir پست الکترونیک:  alborz@pwcs.co.ir